پنجشنبه 29 فروردين 1398  


افزايش نرخ مطالعه و ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه، امري نيست كه تنها از عهده يك نهاد يا اداره كل برآيد. بايد تمام دستگاه هاي فرهنگي كشور را هم سو و هم راستا با اين هدف قرار داد.
انجمن كتابخانه هاي عمومي استان يكي از وظايفش همين هم افزايي است. انجمن كتابخانه ها به همين منظور با حضور اكثر ادارات فرهنگي استان و شهرستان ها و به رياست نماينده عالي دولت در هرجا ( در استان، استاندار و در شهرستان ها، فرماندار و در بخش ها به رياست بخشدار) تشكيل مي شود. مصوباتي دارد كه براي همه دستگاه هاي فرهنگي الزام آور است.
انجمن ها هم به لحاظ سخت افزاري مانند گسترش فضاي كتابخانه ها و تجهيزات و... كارآمدند و هم از نگاه نرم افزاري مي توانند مصوباتي داشته و مفيد باشند كه معتقدم براساس تجربه، تشويق مردم به مطالعه، محدود نكردن دسترسي به كتاب صرفاً در كتابخانه ها، فرهنگ اهداي كتاب و ... مي تواند موُثرتر باشد.
با اينكه از عمر انجمن ها تنها يك دهه مي گذرد اما در همين مدت مصوبات مهم و شايسته اي داشته كه اميد مي رود با بررسي و بازنگري آن و ترميم اعضاي انجمن ها، فعاليت آن پربارتر و شايان تر شود.
حسن ختام اين نوشته حديث غرور آفرين پيامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) است كه با دست مبارك بر پاي سلمان فارسي(رحمت الله عليه) زدند و فرمودند: ( اگر دانش در ثريا باشد مرداني از پارس بدان دست مي يابند. )