پنجشنبه 29 فروردين 1398  

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور نهاد عمومي غير دولتي است كه به موجب قانون نحوه تأسيس و اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/12/82 مجلس شوراي اسلامي با استقلال مالي مسئوليت يافت در حوزه هاي مربوط به تأسيس، ساخت، تجهيز، توسعه، مديريت و نظارت بر كتابخانه هاي عمومي فعاليت كند.
در اين قانون پنج منبع مالي با هدف تأمين هزينه هاي اداره كتابخانه هاي عمومي و دبيرخانه انجمن در نظر گرفته شده است كه از جمله مي توان به تخصيص نيم درصد از كل درآمد شهرداريها، كمك هاي اهدايي از طرف مردم، سازمانها، نهادها و موقوفات اشاره كرد. در همين راستا واحد مشاركتها در اداره كل كتابخانه هاي عمومي به منظور راهنمايي هر چه بيشتر و جذب كمك ها، همكاري و اطلاعات لازم را به علاقه مندان ارائه نمايد.

" نحوه مشاركت با اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان"
Ø     وقف و اهداء ساختمان براي تأسيس كتابخانه عمومي
Ø     وقف و اهداء زمين براي ساخت كتابخانه عمومي
Ø     مشاركت در تأسيس كتابخانه عمومي
Ø     تأسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل
Ø     واگذاري حق انتفاع زمين و ساختمان
Ø     اهداي كتاب به كتابخانه عمومي
Ø     اهداي تجهيزات به كتابخانه عمومي
Ø     اهداي تجهيزات كتابخانه اي
Ø     اهداي كمك مالي جهت تأسيس، تجهيز و اداره كتابخانه
Ø     همكاري در مسابقات كتابخواني
 
" مهم ترين وظايف كارشناس مشاركت ها و شهرداري ها "
بنا بر مطالب قيد شده و به طور كلي مهم ترين وظايف كارشناس مشاركت ها و شهرداري ها در اداره كل كتابخانه هاي عمومي به شرح ذيل است:
      
Ø     برنامه ريزي و پيگري تمام اموري كه به جذب مشاركت ها و خيرين ارتباط دارد.
Ø     برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه جذب همكاري هاي مردمي و مشاركت هاي مختلف
Ø     پيگيري وصول نيم در صد شهرداري ها موضوع ماده ٦ قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي
Ø     تعامل و ارتباط مستمر با كليه دستگاهها و سازمانهايي كه در امر مشاركت با اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان براي احداث و تجهيز كتابخانه ها مي توانند مؤثر باشند
Ø     برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه هاي رغبت و شوق عمومي در جهت مشاركت مردمي در زمينه تأسيس، تكميل و تأمين منابع اداره كتابخانه هاي عمومي