چهارشنبه 25 مهر 1397   20:12:50

حراست چيست ؟

به نظر شما حراست چگونه جاي است و چه اهدافي را دنبال مي كند؟
اطلاعات شما در رابطه با شرح وظايف حراست تا چه حدي است؟
آيا مي دانيد حراست در چه مواردي مي تواند ياري رسان شما باشد؟
آيا مي دانيد شما در چه مواردي مي توانيد حراست را ياري كنيد؟
آيا مي دانيد در چه مواقعي بايد به حراست مراجعه نمائيد و چگونه مسائل و مشكلاتخود را مطرح نمائيد؟

حراست درلغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد. ازلحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته، و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد.

وظفه اصلي حراست، مواظبت از سلامت سازمان است. چراكه هر سازماني جهت نيل بر اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد. ازآنجاكه سلامت هر سازمان همواره  درمعرض آلودگي ها و تهديدهاي دروني و نفوذي است، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد:
اولاً: از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند.
ثانياً: با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

**  بنا براين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني، همواره در جهت دستيابيبه دو هدف عمده زير است:
-هدف كلان راهبردي: حفظ و ارتقايتوان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظور پيشبرد اهداف سازمان.
2-اهدافعملياتي:همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي مؤثر و اطلاع رسانيبه موقع، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي مؤثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني وسلامت منابع سازمان.

1
-حفاظت و صيانت از كاركنان در برابر آسيب ها و تهديدات احتمالي.
2
-اطلاع رساني به موقع از وضعيت سيستم به مراجع ذيصلاح.    
3
-حفاظت از اماكن،تأسيسات وتجهيزات.
4
-حفاظت از اسناد.
-انجام مأموريت هاي محوله از سويمراجع ذيصلاح.
•    حراست به عنوان مشاور مديريت:حراست به عنوان چشممدير در سازمان و باتوجه به اشرافي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي برايمديريت محسوب شود.
•    حفاظت از كاركنان: وظيفه نيروي انساني، رسيدن بهاهداف سازماني است ولي وظيفه حراست ها حفظ سلامت نيروي انساني است.
•    احقاق حقوق كاركنان:از نظر علم مديريت، سازماني ميتواند موفق و پويا و پيشرو باشد كه كاركناني با انگيزه و راضي داشته باشد، زيرا ازكارمند ناراضي، خلاقيت و ابتكار به وجود نمي آيد. بنابراين مي بايست به منشاءنارضايتي هاي كاركنان توجه نموده و نسبت به توجيه مديران و اصلاح روش ها اقدامكند.
بديهي است  حراست مي تواند از اين طريق، خدمات قابل توجهي به مديريت،كاركنان مجموعه و در كل به نظام مقدس جمهوري اسلامي ارائه نمايد.
•    احقاق حقوق ارباب رجوع:يكي از دلايل تأسيس ادارات وسازمانها و ارگانها، ارائه خدمات به مردم مي باشد و از طرف ديگر توجه و دقت دررضايت مندي ارباب رجوع.
•    شايسته سالاري ((كمك به انتصاب افراد شايسته)):طبققانون، انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئولين بخش هاي مختلف اداري، بايد پس ازتعيين صلاحيت دستگاه صورت گيرد.
سه نقش اساسي حراست به منظور پيش گيري از وقوعتخلف ها در سازمان به شرح زير مي باشد:
اول: نقش هشدار دهنده يا پيشگيريكننده.
دوم: نقشاصلاح كننده يا درمان كننده.
سوم: نقش جداكننده از سيستم.

اين وظيفه خطير حراست از جهاتي شبيه به نهادهايبهداشتي درماني است. چنانچه اين نهاد در ابتدا سعي برآن دارد كه ابتدا از هرآلودگيو بيماري پيشگيري نمايد و در مرحله بعد اگر احتمالاً كسي آلوده شد او را درماننمايد و در نهايت اگر دو روش قبلي مؤثر واقع نشد او را همچون يك عضو مرده و فاسدشده بدن از سيستم جدا كرده و دور بياندازند.
چنين نقشي را حراست در سازمان ايفا مي كند. حراستدر هرسازماني با پيش بيني  نوع تخلف ها و جرايمي كه ممكن است درآن سازمان به وقوعپيوسته سعي مي كند به انحاء مختلف، چشم و گوش كاركنان آن سازمان را به روي دام ها وكمين هاي سر راه گشوده و آنها را هوشيار و آگاه سازد.
با اين كار ها اولاً: جلوي خسارت هاي احتمالي كهمسلماً هزينه هاي سنگيني براي سيستم در بر خواهد داشت گرفته مي شود.
ثانياً: بهاين وسيله جلوي انتشار تخلف ها و انحراف ها در بين كاركنان گرفتـــــه مي شود.


((كوتاه سخن آخر))
اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي
رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنمايي بزرگي باشد. بنابراين در جهت سالم سازي محيط، ما را ياري كنيد.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما